Hållbarhet

HÅLLBARHET

Sandberg & Sons hållbarhetsarbete

I Sandberg & Sons verksamhet skall hållbarhet vara en grundläggande och vägledande princip i alla processer. Vår vision är att bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter. Ambitionen är att vara ett föredöme i branschen och bland de främsta gällande såväl kvalitet och miljö, som arbetsmiljö och säkerhet. Vår verksamhet skall präglas av ett målinriktat och organiserat kvalitets- och hållbarhetsarbete, där kvaliteten på våra produkter och tjänster möter såväl kundernas som samhällets förväntningar.

Kvalitets- och miljöcertifierade

Sandberg & Son är ISO-certifierade inom både miljö (ISO 14001) & kvalitet (ISO 9001). Certifikaten är ett bevis på att vårt ledningssystem uppfyller kraven för miljö- och kvalitetsfrågor, vilket ger dig som kund en trygghet i att vi ständigt förbättrar och justerar verksamhetens kvalitetsprocesser för att möta just era behov. Detta samtidigt som vi aktivt arbetar för att hela tiden minska vår miljöpåverkan. 

Hållbarhet

Vårt förhållningssätt och ramverk

Sandberg & Son har en stark ambition att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill vara en del av lösningen och vara öppna med hur vi arbetar för att uppfylla lagkrav och utveckla vår verksamhet för våra kunder, aktieägare och samhället. Våra policys är vårt ramverk som beskriver företagets värderingar och ambitioner kring vårt hållbarhetsarbete, med målsättningen att dessa ska bidra till en trygghet för våra kunder att vi ständigt förbättrar och förädlar verksamhetens kvalitetsprocesser. 

Sandberg & Son strävar alltid efter att arbeta så miljömässigt som möjligt och för att vi på ett effektivt sätt ska kunna hantera de globala utmaningar som samhället står inför i form av klimatförändringar och överkonsumtion av resurser, verkar vi också för att influera vår omvärld till utvecklat miljöarbete. Vår uppfattning är att en felaktig hantering av avfall, material, kemikalier med mera, förutom innehar en negativ miljöinverkan, också ger ökade kostnader. Därför uppdateras och förädlas Sandberg & Sons kvalitets- och miljöledningssystem kontinuerligt. För att säkerställa dess beskaffenhet och verkan granskas ledningssystemet också årligen genom externa revisorer.

100 år av hållbart värdeskapande

Mycket har förändrats på marknaden sedan Robert L Sandberg grundade företaget 1921, men företagets grundläggande värderingar om sund affärsmässighet, långsiktigt ansvarstagande och stabil finansiell ställning består. För oss handlar hållbart företagande om att ta hänsyn till miljömässiga och sociala frågor samtidigt som vi effektiviserar vår resursanvändning och utvecklar företagets lönsamhet. Sandberg & Son tror på hållbarhet och menar att förmågan att hantera hållbarhetsrisker och möjligheter ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar avkastning. Att skapa värde över tid erfordrar ett hållbart synsätt och våra ISO-certifieringar är ett bevis för att vi lever som vi lär, vilket regelbundet säkerställs när vårt företag, personal och våra produkter utsätts för oberoende kontroller utifrån ett kvalitets-, miljö och arbetsmiljöperspektiv.

Sandberg & Sons hållbarhetspolicy tillgodoser de krav som anges i standarden SS-EN ISO 14001:2015 och utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetspolicyn anger vårt förhållningssätt för hur vi hanterar risker och fattar beslut. Policyn gäller för hela företaget och används som stöd när vi samverkar med kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter.

>  Vår hållbarhetspolicy

Vår kvalitetspolicy är ett viktigt verktyg som anger riktningen för Sandberg & Sons verksamhet. Policyn gäller för hela företaget och tillgodoser de krav som anges i standarden SS-EN ISO 9001:2015. Sandberg & Sons ambition är att våra produkter skall uppfattas som de bästa på marknaden och kvalitetspolicyn ger oss riktlinjer för vår fastställda kvalitet och de faktorer som påverkar våra produkters kvalitet.

>  Vår kvalitetspolicy

Vår leverantörsuppförandekod är utformad i enlighet med FN:s Global Compact principer och gäller samtliga leverantörer och deras medarbetare som levererar varor och tjänster till oss. Sandberg & Son skall agera på ett ansvarsfullt sätt och ställer samma höga krav på våra leverantörer som på det egna företaget. Alla Sandberg & Sons relationer skall präglas av god etik och vår uppförandekod reflekterar våra värderingar kring lika värde, den enskilda människans frihet och hållbar utveckling.

>  Vår leverantörsuppförandekod

Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser och vi vill att alla som arbetar hos oss skall trivas och utvecklas. Sandberg & Sons övergripande arbetsmiljömål är att säkerställa en arbetsmiljö där ingen arbetstagare utsätts för onödiga risker. Verksamheten skall präglas av en arbetsmiljö av hög kvalitet och arbetsmiljöarbetet ska bedrivas så att medarbetare och kunder känner sig trygga, samtidigt som vårt varumärke och vår egendom bevaras. Policyn gäller för hela företaget och samtliga medarbetare tar ett gemensamt ansvar för vår egen och våra kollegors hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet.

>  Vår arbetsmiljöpolicy

Facebook
LinkedIn
Instagram